کارگاه ها

عنوانمخاطبموضوعاستان / شهرظرفیت (نفر)تاریخ برگزاریجزئیات
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه نوشیرواندانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران180 1396/11/08 لغایت 1396/11/08
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه بعثتدانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران150 1396/11/07 لغایت 1396/11/07
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه شاهد ريحانه الرسولدانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران180 1396/11/07 لغایت 1396/11/07
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه فاطمه الزهرادانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران350 1396/11/07 لغایت 1396/11/07
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه فرهنگ رضواندانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران200 1396/11/04 لغایت 1396/11/04
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه فرهنگ آل یاسیندانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران300 1396/11/04 لغایت 1396/11/04
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه خواجه عبداله انصاریدانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران180 1396/11/04 لغایت 1396/11/04
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه راه زینبدانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران240 1396/11/03 لغایت 1396/11/03
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه معلمدانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران220 1396/11/03 لغایت 1396/11/03
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه سهام خیامدانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران295 1396/11/03 لغایت 1396/11/03
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه مولویدانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران196 1396/11/02 لغایت 1396/11/02
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه مبصریدانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران150 1396/11/02 لغایت 1396/11/02
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه شهید باهنردانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران150 1396/11/02 لغایت 1396/11/02
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه عفافدانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران165 1396/11/01 لغایت 1396/11/01
کارگاه دانش آموزی کوا - دبیرستان دخترانه امتدانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران110 1396/11/01 لغایت 1396/11/01
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان دخترانه بهمن 21دانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران200 1396/10/30 لغایت 1396/10/30
کارگاه دانش آموزی کوا - هنرستان دخترانه امام صادق (ع)دانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران235 1396/10/30 لغایت 1396/10/30
کارگاه دانش آموزی کوا - هنرستان دخترانه آسیهدانش آموزان دوره متوسطه دومدانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران210 1396/10/30 لغایت 1396/10/30
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان دخترانه حضرت زینب (س)دانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران150 1396/10/27 لغایت 1396/10/27
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان دخترانه شهید رحمانیدانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران200 1396/10/27 لغایت 1396/10/27
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان پسرانه شهید ابراهیمیدانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران200 1396/10/27 لغایت 1396/10/27
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان دخترانه اندیشهدانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران160 1396/10/26 لغایت 1396/10/26
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان دخترانه حقیقتدانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران150 1396/10/26 لغایت 1396/10/26
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان دخترانه شهید علویدانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران150 1396/10/24 لغایت 1396/10/24
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان پسرانه شهید خرم نژاددانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران160 1396/10/24 لغایت 1396/10/24
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان دخترانه شهید شفاهیدانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران200 1396/10/20 لغایت 1396/10/20
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان پسرانه شهید دانشدانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران150 1396/10/20 لغایت 1396/10/20
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان پسرانه شهید قاسمیدانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران200 1396/10/19 لغایت 1396/10/19
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان دخترانه 22 بهمندانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران200 1396/10/19 لغایت 1396/10/19
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان پسرانه شهید باهنردانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران150 1396/10/18 لغایت 1396/10/18
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان پسرانه کمیلدانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران160 1396/10/18 لغایت 1396/10/18
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان دخترانه شهید ایمانیدانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران200 1396/10/17 لغایت 1396/10/17
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان دخترانه بلال حبشیدانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران200 1396/10/17 لغایت 1396/10/17
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان پسرانه عماردانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران250 1396/10/16 لغایت 1396/10/16
کارگاه دانش آموزی کوا - دبستان پسرانه شهید غفاریدانش آموزاندانش آموزان و فضای مجازیتهران / تهران250 1396/10/16 لغایت 1396/10/16
کارگاه توانمندسازی مربیان آموزش و پرورش برای هدایت دانش آموزان در استفاده سالم و درست از فضای مجازیعمومفضای مجازی و دانش آموزانتهران / تهران400 1396/04/31 لغایت 1396/05/06