هویت های غیر واقعی در فضای مجازی

فضای مجازی هم درست مانند دنيای حقيقی، قواعد و قوانين خاص خود را دارد كه عدم پایبندی به آنها در نهایت موجب آسیب‌رسانی به خود و دیگری می‌شود. يكي از ويژگی‌های اين فضا امكان داشتن هويتهای مجازی و غير واقعی براي افراد است. از اين رو يك شخص می‌تواند با حساب‌های کاربری مختلف در قالب هويت‌های متفاوتی ظاهر شود؛ بدون آنكه كسی او را بشناسد.