کارگاه ها

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در شهر گرگان

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در شهر گرگان

2500 دانش آموز گرگانی در روز های 8 و 9 اسفند ماه ۹۶ در کارگاه های آموزشی کوا که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در دبیرستان حجاب

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در دبیرستان حجاب

100 دانش آموز دختر تهرانی بیست و نهم بهمن ماه سال ۹۶ در کارگاه آموزشی کودک و اینترنت (کوا) که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در دبیرستان علمیه

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در دبیرستان علمیه

120 دانش آموز پسر تهرانی بیست و هشتم بهمن ماه سال ۹۶ در کارگاه آموزشی کودک و اینترنت (کوا) که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در شهر بجنورد

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در شهر بجنورد

٢٤٠٠ دانش آموز بجنوردی در روز های ۲۶ و ۲۵ دی ماه ۹۶ در کارگاه های آموزشی کوا که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در دبیرستان پسرانه علامه حلی تهران

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در دبیرستان پسرانه علامه حلی تهران

160دانش آموز دبیرستان پسرانه علامه حلی تهران پانزدهم بهمن ماه سال ۹۶ در کارگاه آموزشی کوا (کارگاه کودک و اینترنت) که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در زنجان

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در زنجان

2000 دانش آموز زنجانی بهمن ماه سال ۹۶ در کارگاه های آموزشی کوا که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در ارومیه

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در ارومیه

1100 دانش آموز دختر ارومیه ای در بهمن ماه سال ۹۶ در کارگاه های آموزشی کوا که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در استان البرز

برگزاری کارگاه کودک و اینترنت در استان البرز

600 دانش آموز دبیرستانی استان البرز در روز 30 دی ماه ۹۶ در کارگاه های آموزشی کوا که با مدیریت سازمان فناوری اطلاعات کشور برگزار می شوند، شرکت کرده و با فرهنگ امنیت در فضای مجازی آشنا شدند.