دبيرستانهاي مناطق 19 گانه تهران با هماهنگي با آموزش و پرورش تحت آموزش پروژه ملي كودك و اينترنت قرار مي گيرند.

دبيرستان هاي تهران تحت آموزش پروژه کوا قرار مي گيرند.

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

با همكاري آموزش و پرورش دبستان ها و دبيرستان هاي منتخب در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تحت آموزشهاي فضاي مجازي قرار خواهند گرفت.

دبيرستان هاي تهران تحت آموزش پروژه کوا قرار مي گيرند.

با همكاري آموزش و پرورش دبستان ها و دبيرستان هاي منتخب در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تحت آموزش هاي فضاي مجازي قرار خواهند گرفت. آموزش هاي فضاي مجازي متناسب با سن كودكان و نوجوانان دردبستان ها و دبيرستان ها انجام خواهد شد. اين برنامه ها شامل آشنايي كودكان و نوجوانان با فضاي مجازي، استفاده صحيح از ابزارهاي تكنولوژيكي، بيان تهديدات و مخاطرات فضاي مجازي است. در اجراي اين برنامه ها با تاكيد بر سن و جنسيت دانش اموزان و مخاطرات فضاي مجازي، بكارگيري زبان توصيفي مناسب مخاطب بهمراه نمايش هاي موزيكال و هشدارهاي پليسي از زبان افسران پليس فتا انجام خواهد شد.

اخبار مرتبط

نظرات

 
   
 
Captcha