درباره ما

درباره ما:

پروژه صیانت از خانواده و کودکان در اینترنت توسط معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران مدیریت و اجرا می شود.